Privacy beleid

In onderstaand privacybeleid wordt uitgelegd hoe AVisie B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Anthonie Fokkerstraat 27, 3772 MP te Barneveld, omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens.
Binnen AVisie wordt gewerkt met persoonsgegevens van opdrachtgevers, medewerkers en partners. Persoonsgegevens worden voornamelijk verzameld bij opdrachtgevers voor het goed uitvoeren van de met hen gesloten overeenkomst. De opdrachtgever moet erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
AVisie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– voor- en achternaam
– geslacht
– geboortedatum
– adresgegevens
– telefoonnummer
– e-mailadres
– overige persoonsgegevens die je actief aan ons verstrekt in correspondentie of telefonische contacten
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
AVisie verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– verzenden van onze nieuwsbrief.
Geautomatiseerde besluitvorming
AVisie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AVisie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
AVisie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst die AVisie met je heeft gesloten en gedurende een periode van maximaal twee jaar daarna, tenzij de bewaartermijn op grond van een wettelijke verplichting langer is. In dat geval geldt de wettelijke bewaartermijn.

Verstrekken aan derden
AVisie verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
AVisie gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jebrowser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
AVisie neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@avisie.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door AVisie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je opgeslagen hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@avisie.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en het Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.
AVisie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Privacybeleid
Naast dit privacy statement beschikken wij over een uitgebreider privacy beleid voor sollicitanten.

Vragen? Neem contact op!