ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN 

Algemene verkoopvoorwaarden

ARTIKEL 1 - TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten en/of van koop van AVisie B.V., gevestigd te Barneveld, hierna te noemen de gebruiker. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voorzover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

ARTIKEL 2 -AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden, etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van een tekening of meerdere tekeningen. Laatstgemelde omschrijving/tekening dient tegelijkertijd met eerstgemelde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Alsdan zal de omschrijving/tekening voor beide partijen bindend zijn.
Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Zaken en diensten worden geleverd tegen de prijzen die resp. gelden op de datum van verzending van af het magazijn van de gebruiker, dan wel die na het verlenen van de diensten op de voor de gebruiker gebruikelijke wijze wordt gecalculeerd. De prijzen zijn inclusief de normale vracht- en verpakkingskosten voor levering aan een afleveringsadres binnen Nederland, met dien verstande dat de orderkosten in rekening zullen worden gebracht voor orders beneden een nader vastgesteld bedrag volgens de ten tijde van de uitvoering van de order bij de gebruiker geldende regeling.
De zaken worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van verzending vanaf het magazijn van de gebruiker. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties een wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.
De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene, derden in te schakelen. Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten en folders, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot ontbinding van de daaruit tot stand gekomen overeenkomsten.

ARTIKEL 3 - LEVERING
Levering geschiedt “af magazijn Barneveld”. Opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, behoudt de gebruiker zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken/materialen die voor rekening komen van de wederpartij op te slaan, dan wel te vernietigen. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs te voldoen onverlet.
Levering geschiedt alleen franco indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen en wel op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat alsdan in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.
De gebruiker is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan. De gebruiker heeft daarnaast het recht om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling in welk geval de wederpartij dienovereenkomstig zal worden ingelicht.
Opdrachten worden zo spoedig mogelijk uitgevoerd met inachtneming van verwerkings-/reparatiemogelijkheden en voorraden. De gebruiker tracht zich te houden aan opgegeven levertijden en reparatieduur. Overschrijding van levertijd of reparatieduur kan de wederpartij echter geen aanspraak geven op ontbinding van de overeenkomst.
Bij reparatie-opdrachten gaat de wederpartij accoord met de daarvoor te berekenen kosten, tenzij uitdrukkelijk voorafgaand prijsopgave wordt verlangd.

ARTIKEL 4 - TRANSPORT
Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze. Indien dat het geval is, reizen de zaken voor rekening en risico van de gebruiker.
Indien de wederpartij de wijze van verzending bepaalt, is de gebruiker niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken gelden. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico´s behoorlijk te verzekeren.
Op het moment dat de zaken op het overeengekomen adres aan de wederpartij worden aangeboden, gaat het risico en de verantwoordelijkheid ervoor over op de wederpartij. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen.
Wanneer een gedeelte van een bestelling gereed is, kan de gebruiker hetzij tot levering overgaan, dan wel wachten totdat de bestelling geheel gereed is. Bij levering in gedeelten volgens het vorenstaande, als ook bij levering van successieve gedeelten van een bestelling krachtens overeenkomst, zal iedere aflevering geacht worden een afzonderlijke overeenkomst te vormen, waarop na aanvaarding van het geleverde, door de wederpartij niet meer kan worden teruggekomen.

ARTIKEL 5 - RECLAMATIES/RETOURZENDINGEN
De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de goederen tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd of indien goederen ontbreken, dient een omschrijving van de klacht te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van de gebruiker te worden gebracht. Overige reclamaties dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen aan de gebruiker te worden gebracht.
Indien bovengemelde reclamatie niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker kenbaar is gemaakt, worden de goederen geacht in goede staat te zijn ontvangen.
Reclamaties schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
Indien retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclamatie als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien de reclamatie door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze.
Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclamatie.
Ingeval van terechte reclamaties zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 6.

ARTIKEL 6 -AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE
Indien zich in de geleverde produkten kennelijke materiaal- en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de gebruiker zich die materialen kosteloos te vervangen. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde en/of de verrichte reparatie. De feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade/-storing , derving van inkomsten, verhoging van kosten of dergelijke schade, al dan niet door derden geleden.
Voor handelen en/of nalaten van de gebruiker en/of diens personeelsleden en/of door de gebruiker ingeschakelde derden, tijdens de werkuren of daarbuiten, aanvaardt de gebruiker geen aansprakelijkheid, behoudens voorzover bij de gebruiker en/of diens personeelsleden sprake zou zijn van opzet, grove schuld of nalatigheid.
Onverminderd het bepaalde in de vorige leden en art. 8 wordt ook aansprakelijkheid van de gebruiker -uit welken hoofden ook - beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs en/of de reparatieprijs van de geleverde zaken. Voldoening aan de garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.
Op garantie kan alleen een beroep worden gedaan indien de koopprijs volledig is voldaan.
Zo door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade indien en voorzover:
-voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van de gebruiker strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag in originele verpakking) van de afgeleverde goederen door de wederpartij,
-voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen onder andere inzake bescherming van kwaliteit en houdbaarheid heeft gehandeld.
In alle gevallen is de termijn waarbinnen garantie wordt verleend 6 maanden.

ARTIKEL 7 - BETALING
Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum -ook indien conform art. 3 niet kan worden geleverd- netto contant, te geschieden.
Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
-zal de wederpartij aan de gebruiker een rente verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente conform art. 6:118 jo. 6:120 B.W., vermeerderd met 4% zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
-en de wederpartij na de daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, gedurende een door de gebruiker te bepalen termijn in gebreke blijft aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, komen de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso- en/of executiemaatregelen voor rekening van de wederpartij. Laatstgenoemde zal ter zake minimaal verschuldigd zijn het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten zoals dat op het moment van in gebreke/verzuim geldt. 
Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, ook krachtens het Burgerlijk Wetboek, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. 
Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld . Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. 
Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt die wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 8 - WANPRESTATIE/VERZUIM
Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan overmacht, niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
Als omstandigheden waarin sprake zal zijn overmacht/niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valuta-verhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen, natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 9 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
De gebruiker behoudt zich het eigendom van de geleverde zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Ingeval de wederpartij enige verplichting uit een met de gebruiker gesloten overeenkomst niet, of niet tijdig nakomt, is de gebruiker, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist, gerechtigd de goederen terug te nemen of te doen terugnemen.
Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de opdrachtnemer vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
De wederpartij is niet bevoegd de geleverde goederen aan derden in onderpand te geven of in (fiduciaire) eigendom over te dragen, dan wel een bezitloos pandrecht krachtens het B.W. erop te vestigen, en/of de goederen voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als verduistering. De gebruiker kan zich alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, op diens eigendomsvoorbehoud beroepen en handelen zoals in de tweede zin van lid 1 en lid 2 is aangegeven.
De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

ARTIKEL 10 - FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID e.d.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder
curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan vereist, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

ARTIKEL 11 - COMPENSATIE/VERREKENING
Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, een of meer tegenvorderingen tegen de gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op compensatie met betrekking tot de vorderingen. Genoemde afstand van het recht op compensatie/verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij surseance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard.

ARTIKEL 12 - TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Wageningen, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats wederpartij woont en/of is gevestigd.

Dit document downloaden? Klik hier.